Achtergrondinformatie bij de petitie:
"Start een open debat over 5G, Smart Cities en AI"

Er is dringend aandacht nodig voor de urgente kwesties rondom 5G, Smart Cities en kunstmatige intelligentie (AI) in de openbare ruimte. We maken ons zorgen over de impact op de gezondheid, privacy en vrijheid van burgers, het milieu, de natuur en onze samenleving als geheel. Het is van groot belang dat de overheid, wetenschappers en bedrijven verantwoordelijk handelen en niet zomaar alle nieuwe technologie uitrollen, maar eerst een open debat faciliteren.  

Hoewel we erkennen dat de nieuwe technologieën aanzienlijke voordelen kunnen bieden, zien we ook risico's en bedreigingen. We streven er niet naar om vooruitgang tegen te houden, maar willen ervoor zorgen dat de uitrol op een veilige manier gebeurt en dat mogelijke risico's serieus worden genomen. Daarom is het van vitaal belang dat de volgende kwesties zorgvuldig worden onderzocht en beantwoord:  

1. Gezondheidseffecten:

Er zijn talloze rapporten en studies die verbanden suggereren tussen elektromagnetische straling en gezondheidsproblemen. De effecten van hogere frequenties, zoals die gebruikt worden in 5G-netwerken, zijn vaak nog niet volledig onderzocht. We verzoeken om het bestaande onafhankelijke onderzoek te bestuderen en nieuw onafhankelijk biologisch onderzoek naar de langetermijneffecten van 5G-straling op mens flora en fauna te initiëren. We dringen aan op het toepassen van het voorzorgsbeginsel bij de uitrol van 5G-technologie, wat betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om mogelijke risico's te voorkomen, zelfs als er nog geen sluitend bewijs is van schadelijke effecten.  

2. Milieueffecten:

De uitbreiding van nieuwe technologieën heeft invloed op het milieu, vooral door de groei van zendmasten, datacentra en slimme apparatuur, wat leiden tot aanzienlijk meer energie- en waterverbruik en mogelijke schadelijke effecten op de natuur. Bovendien kunnen bomen gekapt worden om 5G-dekking te optimaliseren. We verzoeken om onderzoek naar de ecologische impact van 5G, Smart Cities en AI en de ontwikkeling van milieuvriendelijkere alternatieven. Hierbij moeten water- en energieverbruik, stralingseffecten op de natuur en grondstoffenwinning worden onderzocht.  

3. Privacy, veiligheid en vrijheid:

De ontwikkeling van Smart Cities brengt geavanceerde technologieën met zich mee, zoals gezichtsherkenning, sensoren, biometrische toegangscontrole en IoT (Internet of Things). Met de groei van slimme apparaten, zelfrijdende voertuigen, slimme lantaarnpalen, telefoonmasten en small cells moeten strengere maatregelen genomen worden om de privacy en cybersecurity van persoonlijke gegevens te waarborgen. De grootschalige gegevensverzameling door bedrijven en overheden moet transparant en onafhankelijk worden gecontroleerd, zonder politieke of commerciële belangenverstrengeling. Mensen moeten zich vrij kunnen voelen en vrij kunnen blijven bewegen, zowel individueel als sociaal en economisch.  

4. Betrokkenheid van de Gemeenschap:

De overheid moet actief eerlijke voorlichting geven aan het publiek over mogelijke gezondheidsrisico's van overmatige blootstelling aan elektromagnetische straling, evenals over de impact van Smart Cities en AI op onze privacy, veiligheid en menselijke waardigheid. Burgers moeten betrokken worden bij besluitvormingsprocessen over de implementatie van deze technologieën in hun gemeenschappen. Inspraak en transparantie zijn essentieel om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen de hele samenleving ten goede komen en niet slechts enkele belanghebbenden. Lokale gemeenschappen moeten betrokken worden bij de besluitvorming over de plaatsing van Smart City- en 5G-infrastructuur en moeten inspraak hebben in de implementatie ervan. Er moet ook een breed maatschappelijk debat plaatsvinden over het nut en de noodzaak.  

5. Kunstmatige Intelligentie (AI):

De snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om onze samenleving op vele manieren te verbeteren, maar brengt ook ethische en sociale vraagstukken met zich mee, zoals automatisering van banen, discriminatie of uitsluiting en de impact op onze persoonlijke vrijheid. Het is van cruciaal belang dat er adequaat toezicht en regelgeving komt om ervoor te zorgen dat AI-systemen van zowel overheden als bedrijven eerlijk, transparant en verantwoord worden ontwikkeld en toegepast. We vragen om de oprichting van een onafhankelijke instantie voor AI-regulering, die geen banden heeft met politiek en bedrijfsleven.  

Met deze petitie willen we de risico's van 5G, Smart Cities en AI onder de aandacht brengen en werken aan een toekomst waarin technologie wordt ingezet ten behoeve van de mensheid, met respect voor onze vrijheid en sociale waarden. We dringen er bij overheden, bedrijven en instellingen op aan om de risico's serieus te nemen en passende maatregelen te nemen om de gezondheid, privacy, veiligheid en vrijheid van burgers te beschermen, onafhankelijke en transparante controle toe te staan en het milieu niet verder te belasten.


Onderteken op Petities.nl


emfkaart.nl/ 2024/