Meetwaardes en RichtlijnenOp deze website worden alle waardes uitgedrukt in microwatt per vierkante meter (μW/m2). Dit is een fijnmazige schaal waarmee de stralingsintensiteit wordt uitgedrukt. Sommige instanties werken met waardes in Volt per meter, waarmee de signaalsterkte wordt aangegeven. De verschillende meetschalen kunnen omgezet worden met een online calculator.

🔗 Omrekenhulp Microwatt/m2 naar V/m


ICNIRP 2020

De limieten die door de Overheid gesteld worden, zijn gebaseerd op richtlijnen van de ICNIRP uit 2020. Ze adviseren een maximum van 10.000.000 microwatt/m2 voor de buitenruimte. Voor sommige frequenties geldt een iets lager niveau.

Blootstellingslimieten van de Overheid, gebaseerd op ICNIRP richtlijnen. 10 Watt is 10.000.000 Microwatt. Bron: antennebureau.nl/
Blootstellingslimieten gehanteerd door Europese landen. Bron: antennebureau.nl/

🔗 Richtlijn ICNIRP 2020


Natuurkunde versus Biologie

De ICNIRP stelt dat er alleen maar schade door opwarming kan ontstaan. Biologische effecten sluiten zij uit. Om grenswaarden voor die opwarming te bepalen testen zij op de volgende manier. Gedurende zes minuten wordt een hoofd, gevuld met zout water, aan straling blootgesteld. Na de blootstelling wordt het verschil in temperatuur gemeten. De opwarming moet onder de 1 graad Celsius blijven, alles daaronder wordt het als veilig gezien.

Maar is de mens als een zak met zout water? Of is de mens een biologisch wezen waarbinnen notabene allerhande elektromagnetische processen plaatsvinden? Biologische onderzoeken komen tot andere uitkomsten dan de Natuurkundige. De invloed van EMF op allerlei processen in het lichaam laten schadelijke gevolgen zien, al bij zeer lage stralingsniveaus.

Termische test van ICNIRP op een 'hoofd' gevuld met zout water.
We zijn elektromagnetische wezens. Ons hart, hersenen, cellen en DNA gebruiken draadloze communicatie.

SBM 2015

De gezamenlijke Bouwbiologen uit Duitsland zijn na duizenden onderzoeken in de praktijk gekomen tot een eigen richtlijn, de SBM uit 2015. Hierin adviseren ze een maximale belasting van 0,1 microwatt/m2 voor slaapkamers. De SBM doet geen uitspraak over stralingsniveaus in de buitenruimte.

SBM-2015 richtlijnen voor blootstelling EMF in Microwatt/m2 (μW/m2).

🔗 Richtlijn SBM-2015


Bio Initiative 2012

Het grootste verzamelonderzoek 'The BioInitiative' komt tevens tot een aanzienlijk lagere richtlijn. Na bestudering van meer dan 1.600 wetenschappelijke onderzoeken zien zij 30 microwatt/m2 als gerechtvaardigde grenswaarde. Alles daarboven levert al schade op. Om de hoeveelheid straling veilig te laten zijn bij langdurige blootstelling en voor kinderen, verlagen zij de grenswaarde tienvoudig en stellen als richtlijn 3 tot 6 microwatt/m2 voor de buitenruimte.

Bio Initiative 2007-2022
Blootstellingsrichtlijn BioInitiative. 0,3 nanowatts/cm2 staat gelijk aan 3 microwatt/m2.

🔗 Richtlijn in conclusies BioInitiative 2012


Raad van Europa 2011

In 2011 heeft de Raad van Europa een advies uitgebracht waarin stond dat de richtlijnen van de ICNIRP achterhaald zijn. Vanuit het voorzorgsprincipe was het volgens de Raad nodig om de limieten fors te verlagen. Zij vonden het wél belangrijk om mogelijke biologische schade mee te nemen en kwamen tot een maximum van 0,2 V/m, ofwel 100 microwatt/m2 voor binnenruimten.

Uit Resolutie 12608 van de Raad van Europa. Breng de blootstellingslimiet terug naar 0,2 V/m.
Gemiddelden versus Piekwaarden

Biologische effecten zijn in talloze onderzoeken aangetoond. Deze worden aan de kant geschoven door de ICNIRP en de Overheid. Hiermee gaan zij voorbij aan het voorzorgsbeginsel. Daarnaast zien de Biologen dat piekwaarden schadelijk zijn, terwijl de ICNIRP louter kijkt naar gemiddelde waarden.

Het zou logisch zijn als deze gemiddelde waarden berekend zouden worden met de maximale en de minimale gemeten straling. Maar de internationale afspraak is echter om de stralingspieken te delen door de tijd tussen deze pieken. Zo blijft er in de praktijk nog maar zo’n 10% over als gemiddelde straling.

Het is een beetje als een bokswedstrijd. Tien minuten lang staan twee boksers in de ring. Er worden per minuut zes klappen uitgedeeld. Stel een klap is als één seconde 1.000 microwatt, daarna is het 9 seconden stil (0 microwatt). Als je het gemiddeld gaat berekenen, lijkt er weinig aan de hand, één klap per 10 seconden (1.000 microwatt gedeeld door 10) is 100 microwatt/m2 gemiddeld. Maar het is niet het gemiddelde, het is de klap (of piekwaarde) die zorgt voor de knock-out.

Piekwaardes komen niet continue voorbij, waardoor het gemiddelde lager uitvalt.

Indeling Meetwaardes

Op emfkaart.nl wordt een indeling gehanteerd die is afgeleid van de richtlijnen van de SBM, Het BioInitiative en de Raad van Europa. De kleur is gebaseerd op de piekwaarde van een kruising. Deze geeft de stralingsintensiteit weer van alle frequenties die liggen binnen het bereik van de stralingsmeter, tussen de 200 MHz. en de 8 GHz. Tot 100 microwatt/m2 is het groen. Tot 1.000 microwatt/m2 is het geel. Daarna wordt het rood, donkerrood en zwart.

LegendaGezondheidsklachten

Stralingsdichtheid en Veldsterktekaart met limieten

Verklaring Tabel:

Dun gedrukt & links lijnend:
De diverse limieten van de ICNIRP, The BioInitiative, de SMB en andere landen en gebieden

Dik gedrukt en rechts lijnend:
Aangetoonde effecten van straling

Stralingswaarden:
Stralingsdichtheid (Microwatt/m2)
Veldsterkte (Volt/m)


Gezondheidsklachten in de buurt van antenne installaties

Gezondheidsklachten in de buurt van antenne installaties. Uit onderzoek PubMed

Verzamelstudie over de effecten van antenne installaties op de gezondheid: Studies about Cellular towers, Health Effects, and Cancer


emfkaart.nl/ 2024/